Adgangsforhold

Lovgivningen har udgangspunkt i, at vi bygger, så vore boliger og bygninger er handicapvenlige og tager hensyn til kørestolsbruger.

 

Uddrag fra Bygningsreglementet:

  • Ved indgangsdøre skal der være niveaufri adgang. Gælder for facade- & terrassedøre.
  • Der må ikke være trin mellem niveauet (terrænet) uden for bygningen og gulvets niveau i bygningen.
  • Niveauforskelle skal udlignes i adgangsarealet.

    Undtagelser:
  • når bygningen opføres som beboelse for ejeren
  • ved særlige terrænmæssige forhold

    Der kan ikke gives dispensation, når bygningen opføres til udlejning eller videresalg for øje.

 

Løsningsforslag, jf. SBI-anvisning 189

Indadgående facadedør

Figur 32

Der skal være en repos i niveau med den indvendige gulvbelægning. Reposen kan udføres af den viste rist, eller terrænet kan hæves lokalt omkring døren. Af fugthensyn skal der være en spalte mellem sokkel og det hævede terræn, der derfor må afsluttes fx med en kantstillet flise. Spalten kan overdækkes med en rist og skal være så bred, at den kan renses for blade eller lignende. Hvis indgangspartiet overdækkes, vil en mindre drænkanal langs dørtrinnet være tilstrækkeligt.

Udadgående terrassedør

Figur 33

For at sikre, at døren kan åbnes under alle forhold, bør reposens overflade ligge mindst 20 mm under dørbladets underside. Niveauforskellen skal udlignes, fx med en skråtstillet rist over den spalte, der af fugthensyn skal være mellem sokkel og repos.